Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
ZAPYTANIE OFERTOWE - Przeprowadzenie profilaktycznych badań lekarskich w projekcie: "Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego"

W związku z realizacją projektu pt. „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego” nr RPLD.11.03.01-10-0016/16 w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności dla Działania XI.3 Kształcenie zawodowe dla Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na:

Przeprowadzenie profilaktycznych badań lekarskich i wydanie orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań zdrowotnych do odbycia 150 godzinnego stażu zawodowego w branży elektronicznej/mechanicznej dla 100 uczniów/uczennic zakwalifikowanych do ww. projektu w okresie trwania projektu.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 625
Wprowadzony przez: Hubert Gąćkowski
Data opublikowania: 2018-04-23 12:12:28