Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim

 

Data publikacji i data aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej – 12.03.2021r
  • Data ostatniej aktualizacji strony internetowej -12.03.2021r

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 

Treści niedostępne:

Niektóre pliki do pobrania są niedostępne cyfrowo(scany).

 

Data sporządzenia informacji i metoda  oceny dostępności cyfrowej

 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia

  • Oświadczenie zostało poddane przeglądowi dnia -12.03.2021r
  • Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny – 12.03.2021r.

 

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo – skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. 

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zgłaszająca żądanie zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności  cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować  alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do

Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Do szkoły prowadza dwa wejścia: jedno od ulicy Św. Antoniego 29, drugie od ul. Tadeusza Kawki. W szkole są 4 budynki dydaktyczne. Do każdego budynku jest oddzielne wejście.

Budynek A ma 3 kondygnacje.

Budynek B ma 3 kondygnacje, jest częściowo dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo  (podjazd na parter oraz winda schodowa do łącznika między budynkiem C i B na I piętrze, która umożliwia  przejście na I piętro budynku B.

Budynek (C )tzw. szkoleniowo – dydaktyczny ma 3 kondygnacje. Budynek ten  jest całkowicie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku jest winda miedzy piętrami.  Jest również winda schodowa na pierwszym piętrze  w łączniku między budynkami  dydaktycznymi:  C i B. Na pierwszym piętrze  są toalety  dla  osób niepełnosprawnych.

Budynek hali sportowej (parter)  jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak dostępu na trybuny i do pomieszczeń administracji szkoły, które znajdują się na I piętrze.

Na parkingu szkoły (od strony ul. T. Kawki ) wyznaczone są dwa  miejsca  parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynków i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Aplikacje mobilne

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Szukaj w tym dziale: