Biuletyn Informacji Publicznej
Wojkowickie Wody Sp. z o. o.
Szukaj w tym dziale:
1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie. 
2. Osobami ubiegającymi się o przyłączenie nieruchomości do sieci mogą być:
a) osoby posiadające tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,
b) osoby korzystające z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Podmiot ubiegający się o przyłączenie jego nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej składa przedsiębiorstwu wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać, co najmniej:
a) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy;
b) adres do korespondencji;
c) w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu;
d) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody; 
e) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających);
f) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda lub z której będą odprowadzane ścieki, poprzez podanie jej położenia (adresu lub numeru ewidencyjnego działki), a także określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania 
i przeznaczenia, 
g) wskazanie proponowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i odprowadzania ścieków.
 
 
Do wniosku, podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci powinien załączyć:
a) oświadczenie lub informację albo dokument, określające stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek; 
b) aktualną mapę zasadniczą lub mapę jednostkową przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.