Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu
Deklaracja dostępności

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP WORD Kalisz.

Data publikacji strony internetowej: 2010-03-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-12.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest z-ca dyrektora Krzysztof Niedźwiedzki, krzysztof.niedzwiedzki@word.kalisz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 62 766 75 09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. E-mail: kancelaria@umww.pl, telefon: 61 626 66 66.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

BUDYNEK GŁÓWNY - egzaminacyjno-szkoleniowy

Budynek WORD

Dostępność wejścia

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Braci Niemojowskich. Drzwi wejściowe przesuwne otwierane są automatycznie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 20.00 oraz wybrane soboty pracujące
w godzinach od 07.30 do 15.30.

Dostępność parkingu

Na terenie Ośrodka przy budynku głównym od ul. Braci Niemojowskich zlokalizowany jest parking dla interesenta, na którym wyznaczono jedno ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku prowadzą utwardzone dojścia. Brak utrudnień z wjazdem wózka z miejsca parkingowego na dojście prowadzące do budynku.

Dostępność budynku

Na parterze budynku, po lewej stronie wejścia głównego znajduje się PORTIERNIA, wraz
z pracownikiem, który w razie potrzeby świadczy niezbędną pomoc osobom ze szczególnymi potrzebami.

Biuro Obsługi Klienta, Dział Szkoleń, sala egzaminacyjna oraz sale szkoleniowe zlokalizowane są
na parterze budynku. Nie występują żadne utrudnienia z wjazdem wózka, czy też wejściem osoby ze szczególnymi potrzebami do w/w pomieszczeń w celu załatwienia stosownej sprawy.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Ośrodka, zlokalizowanej na pierwszym piętrze budynku, istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika Portierni zlokalizowane przy wejściu do budynku w holu głównym.

Na parterze budynku, po prawej stronie wejścia głównego znajdują się ogólnodostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się na parterze budynku w sąsiedztwie pomieszczeni
Biura Obsługi Klienta. Informacji oraz pomoc w dostępie do w/w pomieszczenia udziela pracownik Portierni.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

BUDYNEK - Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy

Budynek ODJT

Dostępność wejścia

Główne wejście na teren ODTJ zlokalizowane jest od strony ul. Braci Niemojowskich. Do budynku prowadzi utwardzone dojście. Przy budynku znajduje się podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy ODTJ. Po wcześniejszym umówienia terminu szkolenia w Dziale Szkoleń znajdującym się w Budynku Głównym WORD.

Dostępność parkingu

Na terenie Ośrodka przy budynku głównym WORD od ul. Braci Niemojowskich zlokalizowany jest parking dla interesenta, na którym wyznaczono jedno ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność budynku

Sale szkoleniowa zlokalizowana jest na parterze budynku. Nie występują żadne utrudnienia z wjazdem wózka, czy też wejściem osoby ze szczególnymi potrzebami chcącej wziąć udział
w szkoleniu.

W budynku znajduje się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 64
Wprowadzony przez: Tomasz Walczyński
Data opublikowania: 2020-11-30 14:46:46
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2021-03-04 13:35:16 Tomasz Walczyński
2020-11-30 14:54:23 Tomasz Walczyński
2020-11-30 14:53:45 Tomasz Walczyński