Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu
Szukaj w tym dziale:

STATUT
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO
W KALISZU

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, zwany dalej „Ośrodkiem", działa na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm. ) zwanej dalej „ustawą" oraz niniejszego statutu.

§2

 1. Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.
 2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Kalisz, a terenem działalności województwo wielkopolskie.

§3

 1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest działalność polegająca na organizowaniu egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.
 2. Do zadań Ośrodka należy przeprowadzanie kursów, szkoleń i zajęć na terenie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy.
 3. Ośrodek może wykonywać również inne zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa.
 4. Do zadań Ośrodka należy prowadzenie przewidzianych prawem szkoleń dla kierowców.
 5. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczane na działalność określoną w ust. 1 i 2.
 6. W zakresie swego działania Ośrodek współpracuje z organami administracji publicznej i innymi podmiotami realizującymi zadania dotyczące ruchu drogowego i jego bezpieczeństwa.

Rozdział II

Organizacja Ośrodka

§4

 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor Ośrodka, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
 2. Dyrektor Ośrodka reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań, określonych ustawą i niniejszym statutem.
 3. Dyrektor Ośrodka jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu Ośrodka.

§5

 1. Dyrektor Ośrodka działa przy pomocy zastępcy dyrektora i głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych.
 2. Dyrektor Ośrodka określa zakres zadań dla osób wymienionych w ust. l.
 3. W przypadku braku zastępcy dyrektora pełnienie jego obowiązków Dyrektor Ośrodka może powierzyć innej osobie.

§6

Dyrektor Ośrodka zatrudnia i zwalnia Zastępcę Dyrektora Ośrodka po uzyskaniu zgody Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

§7

 1. W Ośrodku tworzy się komórki organizacyjne do spraw:
  1. organizacji egzaminów i szkoleń,
  2. przeprowadzania i nadzorowania egzaminów,
  3. finansowo - ekonomicznych,
  4. organizacyjno - administracyjnych,
  5. obsługi informatycznej,
  6. bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń,
  7. obsługi technicznej,
  8. ośrodek doskonalenia techniki jazdy.
 2. Komórki organizacyjne mogą być tworzone w formie wydziałów, działów, zespołów oraz wieloosobowych i jednoosobowych stanowisk pracy.
 3. Dyrektor może tworzyć w miarę potrzeby inne komórki organizacyjne, odpowiednio do podejmowanych zadań uwzględniając to w regulaminie organizacyjnym Ośrodka.
 4. Dyrektor Ośrodka może powoływać zespoły problemowe jako ciała opiniodawczo - doradcze określając ich zadania i czas działania.

§8

Szczegółową strukturę wewnętrzną oraz zakres działania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny, ustalony przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

 

Rozdział III

Zasady gospodarki finansowej

§9

Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 119 ustawy oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 121 ustawy.

Postanowienia końcowe

§10

Zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.