Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu
Szukaj w tym dziale:
 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu
 
I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu, zwanego dalej „Ośrodkiem”, określa szczegółową strukturę Ośrodka oraz zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.
2. Schemat organizacyjny Ośrodka stanowi załącznik do Regulaminu organizacyjnego Ośrodka.
 
§ 2
1. Ośrodkiem kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy dyrektora i głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych.
2. Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań Ośrodka określonych ustawą i statutem.
3. Dyrektor wydaje zarządzenia w sprawach dotyczących działalności Ośrodka.
 
II. Struktura organizacyjna
§ 3
1. Struktura organizacyjna Ośrodka jest następująca :
 
1) Dyrektor;
2) Zastępca dyrektora; 
 
3) Dział działalności podstawowej (E)
 • Koordynator – symbol stanowiska KOORD;
 • Egzaminator Nadzorujący – symbol stanowiska EN;
 • Egzaminatorzy - stanowiska ds. egzaminów;
 
4) Dział organizacyjno-administracyjny i obsługi – symbol komórki BOK
 Kierownik działu organizacyjno – administracyjnego i obsługi;
 • stanowiska obsługi interesantów i wprowadzania danych;
 • stanowiska obsługi placu i pojazdów;
 • portierzy;
 • stanowiska ds. gospodarczych;
 • sprzątaczki;
 
5) Dział finansowo-księgowy – symbol komórki KS
 Główny księgowy;
 • stanowiska d/s ekonomiczno - finansowych (kasa);
 
6) Dział Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, szkoleń i marketingu, zwanym dalej działem ODTJ i BRD - symbol komórki ODTJ i BRD;
 Kierownik ODTJ i BRD;
 • instruktorzy techniki jazdy;
 • stanowiska ds. obsługi ODTJ;
 • stanowiska ds. BRD;
 • stanowiska ds. BRD i marketingu;
 • stanowiska ds. technicznych;
 
7) Samodzielne stanowiska pracy
 • Specjalista d/s inwestycji – symbol stanowiska INW;
 • Specjalista d/s BHP – symbol stanowiska BHP;
 • Radca prawny – symbol stanowiska PRAW;
 • Kancelaria i Kadry – symbol stanowiska KK;
 • Specjalista ds. informatyki – symbol stanowiska INFO;
 • Specjalista ds. psychologii – symbol stanowiska PS;
 • Stanowisko ds. analiz i badań – symbol stanowiska AiB.
 
2. Dyrektor Ośrodka może powoływać zespoły problemowe jako ciała opiniodawczo-doradcze określając ich zadania i czas działania.
 
§ 4
Do zadań dyrektora Ośrodka należy w szczególności :
 • kierowanie działalnością Ośrodka,
 • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Ośrodka,
 • reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
 • zarządzanie i dbanie o mienie Ośrodka,
 • nadzór i kontrola działalności komórek organizacyjnych Ośrodka i działalności pracowników na samodzielnych stanowiskach, w tym nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej w Ośrodku,
 • zapewnienie stanu kadry egzaminatorów niezbędnej dla właściwego funkcjonowania Ośrodka,
 • zapewnienie stanu kadry instruktorów techniki jazdy dla właściwego funkcjonowania ośrodka doskonalenia techniki jazdy.
 
§ 5
Do zadań zastępcy dyrektora należy w szczególności :
1) zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności,
2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli nad: 
a) działem organizacyjno-administracyjnym i obsługi,
b) działem ODTJ, BRD, szkoleń i marketingu,
c) stanowiskiem ds. inwestycji,
d) działalnością stanowiska ds. psychologii,
3) przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
4) inne sprawy polecone przez dyrektora.
 
§ 6
Do zadań działu działalności podstawowej należy przeprowadzanie egzaminów państwowych kandydatów na kierowców i kierowców :
 
1) Do zakresu zadań pełnionych na stanowisku koordynatora należy w szczególności:
 • opracowanie zasad (regulaminu organizacji) przeprowadzania egzaminów,
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad organizacji i przeprowadzania egzaminów,
 • przyjmowanie i organizowanie grup egzaminacyjnych,
 • przygotowanie planów egzaminów oraz wyznaczenie egzaminatorów do przeprowadzania egzaminów,
 • przygotowanie list uczestników egzaminów, protokołów egzaminacyjnych, arkuszy odpowiedzi,
 • dbanie o prawidłowe sporządzanie dokumentacji związanych z egzaminami,
 • dbanie o prawidłowy przebieg egzaminów pod względem formalno - organizacyjnym.
 
2) Do zakresu zadań pełnionych na stanowisku egzaminatora nadzorującego należy w szczególności:
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego (w zakresie prawidłowości przeprowadzania egzaminów) nad egzaminatorami,
 • kontrola pracy egzaminatorów,
 • przygotowanie odpowiedzi na skargi dotyczące przeprowadzania egzaminów,
 • branie udziału w komisjach egzaminacyjnych,
 • przeprowadzanie egzaminów,
 • włączanie się w proces szkolenia w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • organizowanie szkoleń egzaminatorów,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców oraz inicjowanie zmian.
 
3) Do zakresu zadań egzaminatora należy w szczególności :
 • przeprowadzanie egzaminów,
 • uczestniczenie w komisjach egzaminacyjnych,
 • dbanie o prawidłowe przeprowadzanie egzaminów,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z przeprowadzanymi egzaminami,
 • prowadzenie kursów, szkoleń i zajęć związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.
 
§ 7
Do zadań działu organizacyjno - administracyjnego i obsługi należy w szczególności :
 • inicjowanie opracowywania wewnętrznych aktów organizacyjnych Ośrodka i ich zmian,
 • zapoznawanie nowo przyjętych pracowników z organizacją Ośrodka oraz aktami wewnętrznymi Ośrodka,
 • nadzór nad weryfikacją dokumentów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami,
 • zapewnienie właściwej informacji dotyczącej organizacji i przeprowadzania egzaminów,
 • zapewnienie właściwych warunków techniczno - organizacyjnych, m.in. sal, wyposażenia placów i pojazdów do przeprowadzania egzaminów,
 • ustalenie zakresów czynności podległych pracowników Ośrodka,
 • opracowywanie planów urlopów podległych pracowników,
 • prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań, informacji i innych wymaganych analiz i opracowań.
 
§ 8
Do zadań działu finansowo-księgowego należy w szczególności :
 • prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • opracowywanie planów finansowych i sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnienie właściwej ochrony wartości pieniężnych,
 • ustalanie i aktualizowanie planu kont uwzględniającego specyfikę Ośrodka oraz prowadzonej działalności,
 • zorganizowanie sporządzania przyjmowania obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji finansowych, ochrony mienia Ośrodka i sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
 • prawidłowe dysponowanie środkami na rachunkach bankowych i w kasie,
 • ochrona majątku i rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych,
 • wyliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac oraz wyliczanie zasiłków i podatków,
 • analizowanie gospodarki finansowej ,
 • przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.
 • prowadzenie księgowości,
 • dekretacja dokumentów zgodnie z obowiązującym planem kont,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia Ośrodka,
 • prowadzenie kasy,
 • księgowanie wpływów kasowych,
 • rozliczanie rachunków,
 • sporządzanie przelewów.
 
§ 9
Do zadań działu ODTJ, bezpieczeństwa ruchu drogowego, szkoleń i marketingu należy w szczególności:
 • organizowanie kształcenia kandydatów na egzaminatorów kandydatów na kierowców i kierowców,
 • organizowanie kształcenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy,
 • organizowanie szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie stanu dróg i ulic , ich oznakowania oraz niebezpiecznych miejsc w ruchu drogowym,
 • organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, zajęć, spotkań, eventów firmowych w ośrodku doskonalenia techniki jazdy,
 • popularyzacja wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży,
 • realizacja zadań wynikających z Narodowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 • organizowanie Kursów Dokształcających dla kierowców wykonujących transport drogowy,
 • organizowanie szkoleń w zakresie kierowania ruchem drogowym,
 • organizowanie zajęć dokształcających kandydatów na kierowców i kierowców,
 • organizowanie szkoleń nauczycieli wychowania komunikacyjnego,
 • organizowanie innych szkoleń kierowców, egzaminatorów, instruktorów techniki jazdy, instruktorów nauki jazdy,
 • opracowanie i prowadzenie polityki marketingowej,
 • propagowania bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • współdziałanie z innymi podmiotami, instytucjami i organizacjami realizującymi zadania dotyczące techniki jazdy i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zapewnienie na terenie ODTJ właściwych warunków technicznych i eksploatacyjnych podczas organizowanych szkoleń.
 
§ 10
Do zakresu zadań specjalisty d/s inwestycji należy w szczególności:
 • załatwianie spraw techniczno – organizacyjnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji,
 • analiza i opiniowanie dokumentacji przetargowych,
 • udział w pracach komisji przetargowych,
 • koordynowanie z ramienia Ośrodka realizacji inwestycji.
 
§ 11
Do zakresu zadań specjalisty d/s BHP należy w szczególności :
 • kontrolowanie stanu zabezpieczenia przeciw pożarowego obiektów,
 • prowadzenie spraw związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy pracowników Ośrodka
 • prowadzenie szkoleń w zakresie BHP i p.poż pracowników Ośrodka,
 • sporządzanie rejestrów wypadków przy pracy i udział w pracach komisji powypadkowej.
 
§ 12
Do zakresu działania radcy prawnego należy w szczególności : 
 • przygotowywanie projektów zarządzeń dyrektora Ośrodka,
 • opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych dotyczących działalności Ośrodka,
 • opracowywanie i akceptowanie umów cywilno – prawnych zawieranych przez Ośrodek,
 • rozstrzyganie wątpliwości prawnych w tym dotyczących spraw pracowniczych i działalności Ośrodka.
 
§ 13
Do zakresu zadań kancelarii - kadr należy w szczególności :
 • prowadzenie sekretariatu Ośrodka,
 • obsługa administracyjno - biurowa dyrektora i zastępcy dyrektora,
 • zapewnienie prawidłowego i sprawnego obiegu dokumentów,
 • prowadzenie archiwum Ośrodka,
 • prowadzenie spraw kadrowych, w tym akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie umów, angaży, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z powstaniem i ustaniem stosunku pracy,
 • prowadzenie spraw socjalnych,
 • sporządzanie planów urlopów,
 • sporządzanie wymaganej sprawozdawczości, 
 • wykonywanie innych obowiązków przewidzianych na tym stanowisku.
 
§ 14
Do zakresu zadań specjalisty ds. informatyki należy w szczególności:
 • zapewnienie właściwego doboru urządzeń informatycznych i oprogramowania użytkowego niezbędnego w Ośrodku oraz zabezpieczenia prawidłowego ich wdrażania i funkcjonowania,
 • stały nadzór nad prawidłową pracą i eksploatacją wszystkich systemów informatycznych funkcjonujących w Ośrodku oraz pełnienie zadań serwisanta tych systemów, sprzętu komputerowego, będącego na wyposażeniu Ośrodka oraz urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w pojazdach egzaminacyjnych,
 • szkolenie pracowników Ośrodka w zakresie eksploatacji urządzeń informatycznych na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • utrzymywanie serwera wirtualnego BIP,
 • analiza i opiniowanie dokumentacji przetargowych,
 • udział w pracach komisji przetargowych.
 
§ 15
Do zakresu zadań specjalisty ds. psychologii należy w szczególności:
 • prowadzenie badań psychologicznych kandydatów na kierowców i kierowców,
 • prowadzenie szkoleń realizowanych przez Ośrodek z zakresu psychologii transportu.
 
§ 16
Do zakresu zadań pełnionych na stanowisku ds. analiz i badań :
dokonywanie analiz okresowych dotyczących wyników egzaminów, w rozbiciu na :
 • poszczególne ośrodki szkolenia kierowców,
 • egzaminatorów,
 • instruktorów,
 • kategorie praw jazdy itp..
 
§ 17
1. Zadaniem wspólnym dla wszystkich komórek organizacyjnych jest zapewnienie właściwej koordynacji i współpracy w zakresie zadań wymagających współdziałania.
2. Przy załatwianiu spraw dotyczących zakresu działania dwóch lub więcej komórek organizacyjnych obowiązuje zasada koordynacji i uzgadniania merytorycznego sposobu załatwiania spraw pomiędzy zainteresowanymi komórkami, przy czym komórkę wiodącą wyznacza Dyrektor.
 
§ 18
Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy nadany przez dyrektora Ośrodka.
 
§ 19
Obieg dokumentów oraz zakres uprawnień do podpisywania korespondencji określają wewnętrzne zarządzenia dyrektora.
 
§ 20
Zmiany Regulaminu organizacyjnego Ośrodka powinny być wprowadzone w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.
 
§ 21
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.