Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piasecznie
PINB/TC/7350.34/Pg/960/08-ACH.2017/AO

PINB/TC/7350.34/Pg/960/08-ACH.2017/AO                                                     

Piaseczno 10.03.2021 r.

 

 

 


OBWIESZCZENIE

Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r„ poz. 256 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wydaniu postanowienia 34/2021 z dnia 05.03.2021 r o włączeniu jako stronę postępowania administracyjnego - Stowarzyszenie Mieszkańców Grzybowa reprezentowane przez radcę prawnego Dorotę Chramęgę z kancelarii GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi sp. p z siedzibą w Warszawie, w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w ul. Grzybowej na działkach o nr ew. 78/21 i 78/22 w miejscowości Józefosław gmina Piaseczno.

Z pełną treścią postanowienia można zapoznać się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Piasecznie.

Odpis zawiadomienia podlega udostępnieniu na wniosek strony skierowany do PINB w Piasecznie na zasadach określonych w art. 49b § 1 k.p.a.

Zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie zamieszczone będzie na tablicy ogłoszeń PINB w Piasecznie oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym-Biuletynie Informacji Publicznej organu https://pinb.nbip.pl.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie PINB przy ul. Czajewicza 2/4, 05-500 Piaseczno (III piętro). Akta udostępniane są w siedzibie organu w poniedziałki w godzinach 900-1600 i od wtorku do piątku w godzinach 900-1500. Wizyty w siedzibie urzędu umawiane są telefonicznie (22 777 40 07) lub za pośrednictwem e- mail:sekretariat@pinbpiaseczno.pl na konkretny dzień i godzinę. Czas trwania pobytu w inspektoracie nie może być dłuższego niż 45 minut. Na umówione spotkanie może przyjść wyłącznie osoba umówiona, osoby towarzyszące nie mogą uczestniczyć w przeglądaniu akt.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 10.03.2021 r.

 

 

 

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Piasecznie

Albert Olbrycht

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 313
Wprowadzony przez: Albert Olbrycht
Data opublikowania: 2021-03-10 12:30:00
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2021-03-10 12:35:33 Albert Olbrycht
Publikacja artykułu