Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piasecznie
Zawiadomienia z dnia 04.03.2021 r

PINB/TC/7350/34/Pg/960/08-ACH.2017/AO

Piaseczno 05.03.2021 r.


OBWIESZCZENIE


   Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r„ poz. 256 z późniejszymi zmianami) informuję o wydaniu zawiadomienia z dnia 04.03.2021 r o rozszerzeniu kręgu stron postępowania o: Babrzymąke Dorotę, Brodowską – Szlęzak Karolinę, Chilińską Milenę, Chmielewską - Krenżel Monikę, Gerasymenko Ivana, Gubernat Dominikę, Gubernat Mariolę, Jasieńską Patrycję, Jodełkę Karolinę, Kaczorka Pawła, Kakietkę Przemysława, Kołodziejczaka Adama, Komirnę Vitalinę, Konik Beatę, Konika Sebastiana, Kosmowskiego Michała, Krenżel Sylwestra, Kujawę Mirosława, Lichotę-Gryciuk Joanne, Madeja Mateusza, Majorowskiego Piotra, Makuch Martynę, Marciszonek Katarzynę, Marciszonek Roberta, MMX sp. z o.o., Natkańską Sylwię, Nocek Katarzyne, Nowińskiego Emila, Pobochę Andrzeja, Pobochę Małgorzate, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., Rybkę Grzegorza, Rynowiecką Aleksandrę, Rynowieckiego Adama, Sereczyńską Ewę, Spanier Katarzynę, Spanier Michała, Starościak Aleksandrę, Szlęzak Marcina, Ścibiorek Anne, Ścibiorek Przemysława, Tunickiego Łukasza, Wawroszki sp. z o.o., Winogradow – Korecką Magdalenę, Wróblewską Martę. Ponadto zawężam przedmiot postpowania administracyjnego dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej w ul. Grzybowej do odcinak zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 78/21 i 78/22 w miejscowości Józefosław, w gminie Piaseczno.

   Z pełną treścią zawiadomienia można zapoznać się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Piasecznie.
Odpis zawiadomienia podlega udostępnieniu na wniosek strony skierowany do PINB w Piasecznie na zasadach określonych w art. 49b § 1 k.p.a.

   Zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie zamieszczone będzie na tablicy ogłoszeń PINB w Piasecznie oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej organu https://pinb.nbip.pl.

   Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie PINB w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4, 05-500 Piaseczno (III piętro). Akta udostępniane są w siedzibie organu w poniedziałki w godzinach 900-1600 i od wtorku do piątku w godzinach 900-1500. Wizyty w siedzibie urzędu umawiane są telefonicznie (22 777 40 07) lub za pośrednictwem e- mail:sekretariat@pinbpiaseczno.pl na konkretny dzień i godzinę. Czas trwania pobytu w inspektoracie nie może być dłuższego niż 45 minut. Na umówione spotkanie może przyjść wyłącznie osoba umówiona, osoby towarzyszące nie mogą uczestniczyć w przeglądaniu akt.


Obwieszczenie nastąpiło dnia: 05.03.2021 r.

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Piasecznie
Albert Olbrycht

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 254
Wprowadzony przez: Albert Olbrycht
Data opublikowania: 2021-03-05 15:50:21
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu