Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piasecznie
Postanowienia nr 29/2021 z dnia 24.02.2021 r.

PINB.7740.PI.72.2019.AO.SZK                                                                                                                        

Piaseczno 24.02.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE


   Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r„ poz. 256 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wydaniu postanowienia nr 29/2021 z dnia 24.02.2021 r. o sygnaturze jak wyżej w którym nakazuję Burmistrzowi Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wstrzymać roboty budowlane związane z realizacją obiektu liniowego tj. ulicy Działkowej na długości od skrzyżowania z ul. Wilanowską do skrzyżowania z ulicą Bartosza Głowackiego zlokalizowanego na działkach o numerze ewid. 82/123, 58/3, 58/4, 59/30, 59/34, 59/5, 59/12, 59/13, 59/14, 59/15, 65/5, 66/3, 66/7, 66/8, 66/14, 67/41, 67/19, 67/20, 68/5, 69/5, 70/10, 70/6, 71/1, 72/51, 72/54, 73/40, 73/7, 73/46, 74/46, 74/49, 74/50, 147, 75/61, 75/62, 75/3, 77/7, 77/46, 77/88, 78/71, 78/12, 79/5 i 79/3 w obrębie 0019 w miejscowości Józefosław gmina Piaseczno oraz na dziatkach nr ewid. 36/2, 26/1, 26/2, 26/7, 27/1, 35/8, 35/1, 37, 42/4, 45/7, 46, 50/5, 36/2, 36/1, 36/3, 54/27, 54/9, 54/31, 105, 59/4, 59/5, 58, 83 57 w obrębie 0013 w miejscowości Kierszek w gminie Konstancin - Jeziorna oraz działkach nr ewid. 1, 2, 3 i 4 w obrębie 0117 w Konstancinie - Jeziornie. Jednocześnie zgodnie z art. 48 ust. 3 Prawa budowlanego informuję Burmistrza, o możliwości złożenia wniosku o legalizację obiektu budowlanego lub jego części zwanej dalej „wnioskiem o legalizację” w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia oraz o konieczności wniesienia opłaty legalizacyjnej w celu uzyskania decyzji o legalizacji obiektu budowlanego.

   Z treścią postanowienia można zapoznać się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Piasecznie.

   Odpis postanowienia podlega udostępnieniu na wniosek strony skierowany do PINB w Piasecznie na zasadach określonych w art. 49b § 1 k.p.a.

   Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia stronie.

   Zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie zamieszczone będzie na tablicy ogłoszeń PINB w Piasecznie oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej organu https://pinb.nbip.pl.

   Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie PINB przy ul. Czajewicza 2/4, 05-500 Piaseczno (III piętro). Akta udostępniane są w siedzibie organu w poniedziałki w godzinach 800-1500 i od wtorku do piątku w godzinach 900-1400. Wizyty w siedzibie urzędu umawiane są telefonicznie (22 777 40 07) lub za pośrednictwem e-mail: sekretariat@pinbpiaseczno.pl na konkretny dzień i godzinę. Czas trwania pobytu w inspektoracie nie może być dłuższego niż 45 minut. Na umówione spotkanie może przyjść wyłącznie osoba umówiona, osoby towarzyszące nie mogą uczestniczyć w przeglądaniu akt.


Obwieszczenie nastąpiło dnia: 24.02.2021 r.


Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Piasecznie
Albert Olbrycht

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1623
Wprowadzony przez: Dawid Iwaniuk
Data opublikowania: 2021-02-24 16:24:26
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2021-02-24 16:30:15 Dawid Iwaniuk
2021-02-24 16:29:45 Dawid Iwaniuk
2021-02-24 16:29:11 Dawid Iwaniuk Publikacja artykułu