Biuletyn Informacji Publicznej
Wojkowickie Wody Sp. z o. o.
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w ramach portalu BIP Wojkowickich Wód Sp. z o.o. udostępniona jest na zasadach określonych w ustawie o dostępie informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176).

Art. 2 Ustawy [Prawo do informacji publicznej]
 
  1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej”.
  2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniona na wniosek osoby zainteresowanej z wyjątkami określonymi w art. 5 Ustawy [Ograniczenia prawa do informacji publicznej]:

  1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
  2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
  3. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji.
  4. Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1, 2 i 2a, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne - w zakresie tych zadań lub funkcji.
  5. Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w ust. 3, nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw.
 
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 89
Wprowadzony przez: Marcin Wroński
Data opublikowania: 2021-02-19 11:17:42
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2021-02-19 11:23:57 Marcin Wroński