Biuletyn Informacji Publicznej
Wojkowickie Wody Sp. z o. o.
Szukaj w tym dziale:

Podstawowe akty prawne

Akty prawne dające delegację jednostkom samorządu terytorialnego do tworzenia spółek jest ustawa z dnia:

20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 2019 poz. 712 z późn. zm.);

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713 z późn. zm.);

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Do sfery użyteczności publicznej zaliczane są usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Podstawowy aktem prawnym działalności Wojkowickich Wód Sp. z o. o. jest:

Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2020 poz. 1526 z późn.zm.).

 

Forma prawna

Wojkowickie Wody są spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Wojkowickie Wody Sp. z o. o. z siedzibą w Wojkowicach zostały powołane aktem notarialnym z dnia 9 lipca 2018 roku, Rep. A nr 827/2018 i zarejestrowana w dniu 17 września 2018 roku w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód  w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka jest własnością Miasta Wojkowice, które posiada 100% udziałów Spółki.

Wysokość kapitału zakładowego Wojkowickich Wód Sp. z o. o. wynosi 18.707.000 zł.

Główną i najważniejszą działalnością Spółki jest zakup, przesyłanie i dostawa wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków.

 

Dane identyfikacyjne

Jednostka posiada:

statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 380723391

numer identyfikacji podatkowej NIP: 6252465724

numer KRS: 0000749031 pod, którym Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach

numer BDO (Baza Danych o Odpadach): 000166947