Biuletyn Informacji Publicznej
Wojkowickie Wody Sp. z o. o.
Szukaj w tym dziale:

Stan na 31.01.2021 (wg. wartości nabycia)

Aktywa trwałe: 36 960 525,94 zł

Wartości niematerialne i prawne: 299 436,24 zł

Środki trwałe: 36 661 089,70 zł

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu): 1 047 163,00 zł

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 29 364 930,94 zł

urządzenia techniczne i maszyny: 5 485 431,30 zł

środki transportu: 707 820,36 zł

inne środki trwałe: 55 742,10 zł

Środki trwałe w budowie: 448 984,05 zł