Biuletyn Informacji Publicznej
Wojkowickie Wody Sp. z o. o.
Szukaj w tym dziale:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wojkowice (dalej „Regulamin”), jako akt prawa miejscowego, określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie przewidzianym w upoważnieniu ustawowym wynikającym z art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej „Ustawa”).
§ 2. Szczegółowe warunki dostarczania wody lub odprowadzania ścieków oraz związane z tym prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (dalej również „przedsiębiorstwo”) oraz odbiorców usług określają pisemne umowy, o których mowa w art. 6 Ustawy.