Biuletyn Informacji Publicznej
Wojkowickie Wody Sp. z o. o.
Szukaj w tym dziale:
Warunki przyłączania do sieci
(z Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Wojkowice):
§ 11. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, a przedsiębiorstwo pisemnie potwierdza datę jego złożenia.
2. Podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie nieruchomości do sieci mogą być:
a) podmioty posiadające tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,
b) podmioty korzystające z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Podmiot ubiegający się o przyłączenie jego nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej składa przedsiębiorstwu wniosek, który powinien spełniać wymogi art. 19a ust. 4 ustawy. Celem złożenia wniosku podmiot ubiegający się o przyłączenie może skorzystać ze wzorów wniosków i oświadczeń dostępnych w siedzibie oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
§ 12. 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci oraz po otrzymaniu kompletnego wniosku, przedsiębiorstwo wydaje podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej warunki przyłączenia do sieci w terminach określonych w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z uwzględnieniem zapisów art. 19a ust. 2 i 5 ustawy
2. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo informuje w formie pisemnej podmiot ubiegający się o przyłączenie w terminach określonych w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z uwzględnieniem zapisów art. 19a ust. 2 i 5 ustawy, wskazując wyraźnie na powody odmowy wydania warunków.
3. Warunki przyłączenia do sieci powinny określać:
a) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
b) informacje o rodzaju i treści dokumentów, jakie przedkłada podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia;
c) okres ważności wydanych warunków przyłączenia;
d) parametry techniczne przyłącza.
4. Warunki przyłączenia do sieci są ważne dwa lata od dnia ich określenia.