Biuletyn Informacji Publicznej
Wojkowickie Wody Sp. z o. o.
Szukaj w tym dziale:
  1. KLIENT - składa w Wojkowickich Wodach Sp. z o.o. zgłoszenie reklamacyjne w formie pisemnej. Reklamacja pisemna powinna zawierać nazwę oraz adres Odbiorcy, przedmiot reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, telefon kontaktowy, podpis Odbiorcy. Reklamację można przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice, lub drogą elektroniczną na adres: poczta@wojkowickiewody.pl
  2. Wojkowickie Wody Sp. z o.o.- rozpatrują reklamację w oparciu o posiadane dokumenty oraz obowiązujące przepisy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia pisma w siedzibie Spółki. W przypadku doręczenia reklamacji pocztą, bierze się pod uwagę datę wpływu dokumentu do sekretariatu Spółki. Jeżeli rozpatrzenie wniosku wymaga ustaleń wymagających dłuższych terminów informuje się o tym fakcie osobę, która złożyła reklamację i wskazuje ostateczny termin odpowiedzi.