Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa w Niegosławiu
Nabór na wolne stanowisko pracy

                                                             SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEGOSŁAWIU

                                                OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 1. Nazwa stanowiska pracy

                                        REFERENT W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIEGOSŁAWIU

2. Wymiar; 1/2 etatu

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

3. Wykształcenie ( charakter, typ szkoły, specjalność)

- minimum średnie ze specjalnością administracja lub ekonomia

 

4. Wymagania niezbędne:

- biegła obsługa komputera: pakiet Office – Excel, Word, Power Point,

- umiejętność sprawnego wyszukiwania informacji i przepisów związanych  z wykonywaniem zadań szkoły na stronach internetowych,

- zbieranie i przygotowywanie materiałów dla nauczyciela prowadzącego stronę internetową szkoły,

- obsługa urządzeń biurowych,

- znajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego,

- znajomość prawa pracy, Karty Nauczyciela, instrukcji kancelaryjnej i archiwizacji dokumentów.

5. Wymagania dodatkowe:

- znajomość zagadnień związanych z dokumentacją szkolną i umiejętność interpretowania przepisów,

- umiejętność przygotowywania sprawozdań, raportów i dokonywania analiz lub ocen  w sprawozdawczości szkolnej i SIO,

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1.Obsługa sekretariatu:

- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji

- prowadzenie wykazów służbowych, prawidłowe przechowywanie pism i korespondencji

- zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych, druków ścisłego zarachowania i innych dokumentów

- obsługa interesantów, udzielanie informacji

- zamawianie druków szkolnych

2. Prowadzenie terminarza spraw i czynności.

3. Prowadzenie zbioru przepisów prawnych zewnętrznych .

4. Prowadzenie archiwum.

5. Właściwe zorganizowanie pracy zapewniające należyte i terminowe wykonywanie zadań.

6. Prowadzenie ewidencji delegacji.

7. Prowadzenie spraw uczniowskich:

-wydawanie i aktualizowanie legitymacji uczniowskich oraz prowadzenie ich ewidencji

- prowadzenie ksiąg uczniów-prowadzenie rejestru przyjęć do  pierwszej klasy oraz obowiązku szkolnego

- załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem uczniów do szkoły i przenoszeniem uczniów do innej szkoły

- prowadzenie dokumentacji związanej z procesem  dydaktyczno-wychowawczym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami dyrektora szkoły i władz nadrzędnych

- przechowywanie dokumentacji uczniów oraz innych dokumentów , zgodnie z odrębnymi przepisami

 

IFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU

1.Stanowisko pracy znajduje się w Szkole Podstawowej w Niegosławiu, Niegosław 69, 66-530 Drezdenko.

2 Pomieszczenie  przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

3.Stanowisko wyposażone jest w monitor ekranowy.

4. Użytkowanie sprzętu biurowego ( komputer, drukarka ,niszczarka do dokumentów, fax).

5. Obsługa klienta zewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.

 

INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W Szkole Podstawowej w Niegosławiu w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze , wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi   mmniej  niż 6%.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. List motywacyjny.
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy.
 4. Kserokopie świadectw pracy.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe.
 6. Kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność obsługi komputera.
 7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 8. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 9. Oświadczenie o niekaralności (osoby, którym zostanie zaproponowana praca
  w Szkole Podstawowej w Niegosławiu będą zobowiązane do dostarczenia zapytania  z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie).
 10. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 • Kandydat do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy wyłoniony w wyniku niniejszego naboru zostanie niezwłocznie skierowany do lekarza medycyny pracy celem uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
 • Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 1260)
 • Warunkiem dopuszczenia kandydata do udziału w dalszym postępowaniu konkursowym jest spełnianie przez niego wymogów formalnych określonych w art. 6 ustawy  o pracownikach samorządowych o wolne stanowisko urzędnicze.

Wymagane dokumenty należy składać w Szkole Podstawowej w Niegosławiu, Niegosław 69 66-530 Drezdenko w terminie do dnia 20 sierpnia 2018r. z dopiskiem na kopercie    „Oferta pracy na stanowisko : Referent w Szkole Podstawowej w Niegosławiu” 

 

 • Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Złożonych dokumentów Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niegosławiu nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Niegosławiu oraz na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej w Niegosławiu.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 95 762 43 24.

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Szkołę Podstawową w Niegosławiu.

Administrator danych

Szkoła Podstawowa w Niegosławiu

Niegosław 69, 66-530 Drezdenko

reprezentowanym przez dyrektora

 

Z administratorem można się skontaktować  osobiście lub przez: adres poczty elektronicznej: sp.niegoslaw@wp.pl

telefonicznie: 95 762 43 24

pisemnie: na adres siedziby administratora 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym w sprawach związanych z ochroną danych można się skontaktować poprzez email: sp.niegoslaw@wp.pl

telefonicznie: 95 762 43 24

pisemnie: na adres siedziby administratora 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Szkoła Podstawowa w Niegosławiu przetwarza dane w celu realizacji zadań statutowych określonych w uchwale nr 20/2017 z dnia 29 listopada 2017r.

 

Podstawą prawną przetwarzania są art. 6 ust. 1 lit. a; art. 6 ust. 1 lit. b; art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom (np. organy administracji publicznej- MGZO Drezdenko, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane
z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS). Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania. Celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków statutowych,podmioty wspierające w zakresie obsługi i konserwacji systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu jednak nie dłuższy niż przez okresy wskazane przepisami prawa.

Prawa osób których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez Szkołę Podstawową w Niegosławiu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;

– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

- ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych

– usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Szkoła Podstawowa w Niegosławiu przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Szkoła Podstawowa w Niegosławiu posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

- W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodnośćz prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

W Szkole Podstawowej w Niegosławiu dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie są profilowane w rozumieniu RODO.

Wniesienie skargi

W przypadku uznania, że Szkoła Podstawowa w Niegosławiu narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu) z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.

 

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 235
Wprowadzony przez: Katarzyna Jaroszewicz
Data opublikowania: 2018-08-02 12:59:06
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2021-03-22 09:56:09 Katarzyna Jaroszewicz
2018-08-11 19:03:45 Katarzyna Jaroszewicz
2018-08-07 09:37:59 Katarzyna Jaroszewicz Publikacja artykułu
2018-08-07 09:37:00 Katarzyna Jaroszewicz
2018-08-07 08:55:27 Katarzyna Jaroszewicz
2018-08-07 08:45:11 Katarzyna Jaroszewicz
2018-08-06 20:30:43 Katarzyna Jaroszewicz
2018-08-06 20:26:16 Katarzyna Jaroszewicz
2018-08-06 20:20:36 Katarzyna Jaroszewicz