Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa w Niegosławiu
klauzula

Klauzula informacyjna

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Szkołę Podstawową w Niegosławiu.

Administrator danych

Szkoła Podstawowa w Niegosławiu

Niegosław 69, 66-530 Drezdenko

reprezentowanym przez dyrektora

 

Z administratorem można się skontaktować  osobiście lub przez: adres poczty elektronicznej: sp.niegoslaw@wp.pl

telefonicznie: 95 762 43 24

pisemnie: na adres siedziby administratora 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym w sprawach związanych z ochroną danych można się skontaktować poprzez email: sp.niegoslaw@wp.pl

telefonicznie: 95 762 43 24

pisemnie: na adres siedziby administratora 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Szkoła Podstawowa w Niegosławiu przetwarza dane w celu realizacji zadań statutowych określonych w uchwale nr 20/2017 z dnia 29 listopada 2017r.

 

Podstawą prawną przetwarzania są art. 6 ust. 1 lit. a; art. 6 ust. 1 lit. b; art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom (np. organy administracji publicznej- MGZO Drezdenko, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane
z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS). Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania. Celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków statutowych,podmioty wspierające w zakresie obsługi i konserwacji systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu jednak nie dłuższy niż przez okresy wskazane przepisami prawa.

Prawa osób których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez Szkołę Podstawową w Niegosławiu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;

– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

- ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych

– usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Szkoła Podstawowa w Niegosławiu przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Szkoła Podstawowa w Niegosławiu posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

- W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodnośćz prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

W Szkole Podstawowej w Niegosławiu dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie są profilowane w rozumieniu RODO.

Wniesienie skargi

W przypadku uznania, że Szkoła Podstawowa w Niegosławiu narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu) z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 215
Wprowadzony przez: Katarzyna Jaroszewicz
Data opublikowania: 2018-08-07 09:49:28
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2021-03-22 09:55:39 Katarzyna Jaroszewicz
2018-08-07 09:55:19 Katarzyna Jaroszewicz Publikacja artykułu
2018-08-07 09:55:08 Katarzyna Jaroszewicz
2018-08-07 09:54:45 Katarzyna Jaroszewicz Ukrycie artykułu
2018-08-07 09:53:56 Katarzyna Jaroszewicz Publikacja artykułu
2018-08-07 09:53:45 Katarzyna Jaroszewicz
2018-08-07 09:53:18 Katarzyna Jaroszewicz Ukrycie artykułu
2018-08-07 09:53:02 Katarzyna Jaroszewicz
2018-08-07 09:52:09 Katarzyna Jaroszewicz Publikacja artykułu