Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Zespół Oświaty
Uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku 2016-2019

ROK 2019

 

 


UCHWAŁA NR XI/61/2019

RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Drezdenko

Uchwała nr IX.61.2019 z dn 22 maja 2019 r..pdf


UCHWAŁA NR IX/51/2019

RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Drezdenko, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi Drezdenka uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

Uchwała nr IX.51.2019 z dn 10 kwietnia 2019 r..pdf

 


UCHWAŁA NR IX/50/2019

RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku w roku szkolnym 2019/2020

Uchwała nr IX.50.2019 z dn 10 kwietnia 2019 r..pdf


UCHWAŁA NR IX/49/2019

RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Drezdenko przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Uchwała nr IX.49.2019 z dn 10 kwietnia 2019 r..pdf


UCHWAŁA NR IX/48/2019

RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/512/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela

Uchwała Nr IX.48.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r..pdf


UCHWAŁA NR VI/38/2019

RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych wramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków isposobu ich przyznawania wplacówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Drezdenko

Uchwała nr VI.38.2019 z dn 27 lutego 2019 r..pdf


UCHWAŁA NR VI/37/2019

RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia planów sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych,prowadzonych przez Gminę Drezdenko

Uchwała Nr VI.37.2019 z dn 27 lutego 2019 r.pdf


ROK 2018

UCHWAŁA NR LXII/538/2018

RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwłay numer XXXV/292/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i cofania stypendium edukacyjnego za wybitne wyniki w nauce i wybitne osiagniecia dla uczniów szczególnie uzdolnionych

UCHWAŁA NR LXII.538.2018 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU.pdf

UCHWAŁA NR LVIII/512/2018

RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela

UCHWALA_NR_LVIII_512_2018_RADY_MIEJSKIEJ_W_DREZDENKU_z_dnia_28_marca_2018_r.pdf

 

UCHWAŁA NR LVIII/511/2018

RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/139/2015 w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnemu Zespołowi Oświaty w Drezdenku

UCHWALA_NR_LVIII_511_2018_RADY_MIEJSKIEJ_W_DREZDENKU_z_dnia_28_marca_2018_r.pdf

UCHWAŁA NR LVIII/510/2018

RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/138/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015 r.
w sprawie zapewnienia przez Miejsko – Gminny Zespół Oświaty wspólnej obsługi placówek oświatowych
funkcjonujących na terenie gminy Drezdenko.

UCHWALA_NR_LVIII_510_2018_RADY_MIEJSKIEJ_W_DREZDENKU_z_dnia_28_marca_2018_r.pdf

UCHWAŁA NR LVIII/509/2018

RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Gminę Drezdenko

UCHWALA_NR_LVIII_509_2018_RADY_MIEJSKIEJ_W_DREZDENKU_z_dnia_28_marca_2018_r.pdf

UCHWAŁA NR LVII/501/2018

RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klas III i VI
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku od roku szkolnego 2018/2019

UCHWALA_NR_LVII_501_2018_RADY_MIEJSKIEJ_W_DREZDENKU_z_dnia_28_lutego_2018_r.pdf

UCHWAŁA NR LVII/500/2018

RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Drezdenko dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

UCHWALA_NR_LVII_500_2018_RADY_MIEJSKIEJ_W_DREZDENKU_z_dnia_28_lutego_2018_r.pdf 

UCHWAŁA NR LVI/495/2018

RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Drezdenko publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

UCHWAŁA NR LVI.495.2018 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU.pdf

UCHWAŁA NR LVI/491/2018

RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie ustanenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Drezdenko dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebedące jednostkami samorządu terytorialnego.

UCHWAŁA NR LVI.491.2018 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU.pdf

UCHWAŁA NR LVI/490/2018

RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia lokalnych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, punktacji oraz dokumentów potwierdzajacych ich spełnienie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko.

UCHWAŁA NR LVI.490.2018 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU.pdf 

UCHWAŁA NR LVI/489/2018

RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drezdenko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

UCHWAŁA NR LVI.489.2018 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU.pdf


ROK 2017

 

UCHWAŁA NR XLII/364/2017

RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 20 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Drezdenko przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

UCHWALA_NR_XLII_364_2017_RADY_MIEJSKIEJ_W_DREZDENKU_z_dnia_20_kwietnia_2017_r.pdf

 

UCHWAŁA NR XLI/350/2017

RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/342/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form doskonalenia nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko

UCHWALA_NR_XLI_350_2017_RADY_MIEJSKIEJ_W_DREZDENKU_z_dnia_30_marca_2017_r.pdf

 

UCHWAŁA NR XLI/349/2017
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drezdenko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 
UCHWAŁA NR XLI/348/2017
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
 

UCHWAŁA NR XXXIX/343/2017
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 1 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Stare Kurowo realizacji własnego zadania
oświatowego Gminy Drezdenko w zakresie kształcenia na poziomie podstawowym i gimnazjalnym dla
uczniów z obwodu szkolnego obejmującego teren sołectw Modrople i Górzyska

UCHWALA_NR_XXXIX_343_2017_RADY_MIEJSKIEJ_W_DREZDENKU_z_dnia_1_marca_2017_r.pdf 

UCHWAŁA NR XXXIX/342/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 1 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form doskonalenia nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko

UCHWALA_NR_XXXIX_342_2017_RADY_MIEJSKIEJ_W_DREZDENKU_z_dnia_1_marca_2017_r.pdf

UCHWAŁA NR XXXIX/341/2017
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 1 marca 2017 r.
w sprawie określenia lokalnych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, punktacji
oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Drezdenko.

UCHWALA_NR_XXXIX_341_2017_RADY_MIEJSKIEJ_W_DREZDENKU_z_dnia_1_marca_2017_r.pdf 

UCHWAŁA NR XXXIX/340/2017
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 1 marca 2017 r.
w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III
i uczniom oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku
w roku szkolnym 2017/2018 .

UCHWALA_NR_XXXIX_340_2017_RADY_MIEJSKIEJ_W_DREZDENKU_z_dnia_1_marca_2017_r.pdf

UCHWAŁA NR XXXVIII/336/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

UCHWALA_NR_XXXVIII_336_2017_RADY_MIEJSKIEJ_W_DREZDENKU_z_dnia_15_lutego_2017_r.pdf

 

UCHWAŁA NR XXXVI/324/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

UCHWALA_NR_XXXVI_324_2017_RADY_MIEJSKIEJ_W_DREZDENKU_z_dnia_13_stycznia_2017_r.pdf 


ROK 2016

UCHWAŁA NR XXI_208_2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia na rok 2016 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.pdf

 

UCHWAŁA NR XXI_207_2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagrod dla nauczycieli.pdf

 

UCHWAŁA NR XVII_194_2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU ws. ustalenia kryteriów rekrutacji do publ. szkół podstawowych i publ. gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół.pdf

 

UCHWAŁA NR XVII_193_2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU w sprawie określenia lokalnych kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego w przedszkolach.pdf

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1329
Wprowadzony przez: Hanna Klemczak
Data opublikowania: 2016-03-15 09:49:10
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-07-26 12:32:40 Agnieszka Mazur
2019-07-26 12:14:55 Agnieszka Mazur
2019-07-26 12:13:16 Agnieszka Mazur
2019-07-26 12:10:52 Agnieszka Mazur
2019-07-26 12:10:16 Agnieszka Mazur
2019-07-26 12:09:27 Agnieszka Mazur
2019-07-26 12:08:58 Agnieszka Mazur
2019-07-26 12:08:20 Agnieszka Mazur
2019-07-26 12:06:17 Agnieszka Mazur
2019-07-26 12:05:27 Agnieszka Mazur
 
Pokaż starsze