Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Zespół Oświaty
Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa

O G Ł O S Z E N I E

 

Pracownicza Kasa  Zapomogowo-Pożyczkowa przy Miejsko-Gminnym Zespole  Oświaty

w Drezdenku,  zwana dalej PKZP, działa na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992r.  w sprawie pracowniczych  kas zapomogowo–pożyczkowych w zakładach pracy ( Dz. U. nr 100, poz. 502 z późn. zm.),  zwanym dalej rozporządzeniem oraz na podstawie statutu.

      Siedzibą PKZP jest :Miejsko-Gminny Zespół Oświaty, 66-530 Drezdenko, ul. Ogrodowa 1.

     Celem PKZP jest propagowanie oszczędności i gospodarności oraz udzielanie członkom pomocy materialnej w formach ustalonych w statucie, a także tworzenia atmosfery koleżeństwa oraz wzajemnej pomocy.

     PKZP przy MGZO w Drezdenku realizuje swoje cele poprzez  udzielanie członkom pomocy materialnej  w formie pożyczek: ratalnych ,uzupełniających,  krótkoterminowych w miarę posiadanych środków.

  Członkowie PKZP wpłacają wpisowe i miesięczny wkład członkowski, który  tak jak udzielona pożyczka jest  nieoprocentowany.

Rozpatrywanie wniosków odbywa się raz w miesiącu.

Zasady przyznawania pożyczek z PKZP przy Miejsko –Gminnym Zespole Oświaty w Drezdenku są zgodne z przyjętym regulaminem  stanowiącym załącznik nr 1 do Statutu PKZP  przy MGZO w Drezdenku.

 

Zasady przyznawania pożyczek z PKZP przy MGZO w Drezdenku

1.      Członkiem PKZP przy MGZO w Drezdenku może być każdy pracownik  zatrudniony w oświacie bądź przebywający na emeryturze lub rencie.

2.      Deklaracje o przystąpieniu do PKZP należy złożyć na załączniku  nr 1 opłacając wpisowe i wpłacając comiesięczny wkład w wysokości od 20 do 100 zł.

3.      Wniosek o pożyczkę należy złożyć na odpowiednim druku załącznik nr 2 znajdującym się na stronie MGZO w Drezdenku do 05. każdego miesiąca.

4.      Wniosek musi być podpisany przez dwóch żyrantów- członków PKZP lub osoby  nie będące członkiem ale posiadające zatrudnienie na czas nieokreślony.

5.      Wysokość pożyczki maksymalnie wynosi sześciokrotność zgromadzonego wkładu,

jednak nie więcej jak 20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy).

6.      Pożyczkę należy spłacać  w ratach wskazanych na wniosku :

·         20 lub mniejszych przy zaciągniętym zobowiązaniu.

7.      Emeryci i renciści spłacają zaciągnięte  pożyczki poprzez osobiste wpłaty na konto PKZP za pośrednictwem albo rachunku bankowego, albo kasy PKZP.

8.      Niespłacanie 3 kolejnych  rat pożyczki spowoduje wysłanie pisma do pożyczkobiorcy z informacją do poręczycieli. W  sytuacji braku  reakcji pożyczkobiorcy na wezwanie, Zarząd PKZP ma  prawo pokryć to zadłużenie z wkładów lub wynagrodzenia za pracę poręczycieli.

9.      W sytuacjach  wyjątkowych  można odroczyć spłatę pożyczki o 3 miesiące zgłaszając taką informację pisemnie do księgowości MGZO.

10.  Pożyczki uzupełniające  można otrzymać po spłaceniu 3/4 zadłużenia i gdy na koncie PKZP są zgromadzone środki.

11.  Wniosek o częściowe  wycofanie wkładów należy złożyć na odpowiednim druku- załącznik nr 3 znajdującym się na stronie MGZO pod warunkiem że:

·         brak  jest zadłużenia,

·         wysokość zgromadzonych  wkładów wynosi co najmniej 3 000,- (słownie: trzy tysiące),

·      można wycofać 50%  lub więcej zgromadzonych wkładów zostawiając  minimum 1 500 zł   (słownie: jeden tysiąc pięćset zł.).

 

12.  Wniosek o przeksięgowanie  wkładów na zadłużenie  - załącznik nr 4  można złożyć pod warunkiem, że:

·         zgromadzony wkład  jest większy od  kwoty zadłużenia,

·         zadłużenie można przeksięgować, zostawiając kwotę 1 500  (słownie: jeden tysiąc pięćset ) zgromadzonych wkładów.

      13.  Wniosek o skreślenie z listy członków  i zwrot wkładów- załącznik nr 5 składa się gdy członek PKZP:

·         rozwiązuje umowę o pracę,

·         przechodzi na emeryturę,

·         rezygnuje z członkostwa.

14.  Skreślenie  członka PKZP  następuje po spłacie lub przeksięgowaniu zadłużenia i wypłacie pozostałych wkładów.

15.  Członek przechodzący na emeryturę  lub rentę może częściowo wycofać wkłady w wypadku braku zadłużenia, pozostając nadal członkiem PKZP.

 Uchwała nr 1/2014 z dnia 12 czerwca 2014r. Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Drezdenku.

Uchwała nr 1_2014 Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej.pdf

 Aneks nr 5/2014 z dnia 15.09.2014r. do regulaminu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Drezdenku.

Aneks nr 5_2014.pdf 

Aneks nr 6/2014 z dnia 15.09.2014r. do statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Drezdenku.

Aneks nr 6_2014.pdf 

Aneks nr 1/2016 z dnia 12.05.2016r.  STATUTU Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Drezdenku.

Aneks nr 1_2016.pdf

Aneks nr 1/2016 z dnia 09.06.2016r. R E G U L A M I N U Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Drezdenku

Aneks nr 1_2016 REGULAMINU.pdf

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1591
Wprowadzony przez: Hanna Klemczak
Data opublikowania: 2016-06-07 09:21:58
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-06-28 13:29:26 Hanna Klemczak
2016-06-28 13:27:39 Hanna Klemczak
2016-06-28 13:26:37 Hanna Klemczak
2016-06-28 13:26:26 Hanna Klemczak
2016-06-28 13:21:57 Hanna Klemczak
2016-06-07 10:13:05 Hanna Klemczak Publikacja artykułu
2016-06-07 10:11:06 Hanna Klemczak
2016-06-07 10:10:33 Hanna Klemczak
2016-06-07 10:08:22 Hanna Klemczak
2016-06-07 10:07:37 Hanna Klemczak