Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko Gminny Zespół Oświaty
Klauzula informacyjna

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku.

Administrator danych

Miejsko – Gminny Zespół Oświaty

ul. Ogrodowa 1, 66-530 Drezdenko

reprezentowanym przez dyrektora 

 

Z administratorem można się skontaktować  osobiście lub przez: adres poczty elektronicznej: mgzo@oswiata.drezdenko.pl; telefonicznie: 95 763 81 02

pisemnie: na adres siedziby administratora 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym w sprawach związanych z ochroną danych można się skontaktować poprzez email: mgzo@oswiata.drezdenko.pl;

telefonicznie: 95 763 81 02

pisemnie: na adres siedziby administratora 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku przetwarza dane w celu realizacji zadań statutowych określonych w uchwale nr XV/138/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zapewnienia przez Miejsko–Gminny Zespół Oświaty wspólnej obsługi placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Drezdenko,

oraz w Uchwale Nr XV/139/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnemu Zespołowi Oświaty w Drezdenku

 

Podstawą prawną przetwarzania są art. 6 ust. 1 lit. a; art. 6 ust. 1 lit. b; art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom (np. organy administracji publicznej, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane
z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS). Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania. Celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków statutowych, podmioty wspierające w zakresie obsługi i konserwacji systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu jednak nie dłuższy niż przez okresy wskazane przepisami prawa.

Prawa osób których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez Miejsko Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;

– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

- ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych

– usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

- W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

W Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie są profilowane w rozumieniu RODO.

Wniesienie skargi

W przypadku uznania, że Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu) z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 4329
Wprowadzony przez: Hanna Klemczak
Data opublikowania: 2018-07-19 06:35:52
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-07-19 06:36:58 Hanna Klemczak
Publikacja artykułu