Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko referenta d/s administracyjno-księgowych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skrzyszowie
czytaj więcej

Zarządzenie  Nr 4.2019
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw  Skrzyszowie

z dnia 01.10.2019 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko
referenta do spraw administracyjno księgowych.

Do pobrania:

1. Klauzula informacyjna

2. Zarządzenie 4.2019

3. Załącznik nr 1 (Ogłoszenie o naborze)

4. Kwestionariusz

Informacja o wynikach naboru na dwa stanowiska referenta do spraw świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 642.

   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie  informuje, że w dniu 15.11.2018 r. została zakończona procedura naboru na w/w stanowiska, w wyniku której wybrane zostały następujące osoby:

  • Pani  Bernadeta Sarad  zam. Skrzyszów
  • Pan Grzegorz Podraza zam. Szynwałd

UZASADNIENIE

            W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja stwierdziła, że W.wym. osoby spełniają wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowiskach. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja stwierdziła, iż przygotowanie merytoryczne i praktyczne Pani Bernadety Sarad i Grzegorza Podraza  jest wystarczające do pracy na stanowisku referenta ds. świadczeń wychowawczych. Posiadana przez Nich wiedza i umiejętności zapewnią właściwą realizację zadań oraz prawidłowy kontakt z petentami.

Skrzyszów,   dnia 19.11.2018 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  - Maria Kowalska.

Zarządzenie  Nr 6.2018

Kierownika Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w  Skrzyszowie z dnia 5.11.2018 roku

 

          w sprawie ogłoszenia konkursu na dwa wolne stanowiska

referentów do spraw świadczeń wychowawczych

 

           Na podstawie art.  7 pkt 4, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy

z dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych


(tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1260, z późn. zm.),zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1. Ogłasza się konkurs na dwa wolne stanowiska referentów


do spraw świadczeń wychowawczych.

 

2. Treść ogłoszenia o niniejszym konkursie określa załącznik


nr 1 do Zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Do pobrania:

1. Klauzula informacyjna

2. Załacznik do zarządzenia

3. Kwestionariusz