Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie

      Co to jest?

KLAUZULA INFORMACYJNA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKRZYSZOWIE DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie z siedzibą w budynku Urzędu Gminy Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów 642

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Skrzyszowie można skontaktować się pisząc na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail: gops@skrzyszow.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skrzyszowie można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres e-mail: fuh.piotr@wp.pl lub telefonując pod numer: 695-301-015

CELE PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane przetwarzane są w celu wykonywania obowiązków ciążących na Administratorze w tym realizacji uprawnień i kompetencji wynikających z przepisów prawa oraz realizacji zadań w nich określonych.

ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją obowiązków bądź uprawnień Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora innym organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie władzy publicznej w zakresie
i w celach wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osobom, których dane osobowe przetwarzane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skrzyszowie przysługuje prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych w tym ich sprostowania,

  • żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomniamym)

  • żadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • przenoszenia danych,

  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe,
w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

 

Szukaj w tym dziale: