Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie

      Co to jest?

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Skrzyszów reprezentowany przez Wójta Gminy Skrzyszów,

 2. może się Pani/Pan skontaktować z administratorem za pośrednictwem inspektora ochrony danych, pisząc na adres: 33-156 Skrzyszów 642 lub na adres e-mail: iod@ug.skrzyszow.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U.
  z 2017r. poz. 1832, z późn.zm.) w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z niniejszej ustawy;

 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie odbiorców: osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty współpracujące
  z administratorem na podstawie umowy lub uprawnione do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym kurierzy, podmioty sektora teleinformatycznego;

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, które przetwarza się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna;

 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia;

 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym
  z przepisów wskazanej w pkt 3 ustawy;

 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Szukaj w tym dziale: