Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach

      Co to jest?
Zarządzenie nr 4/2012

Zarządzenie nr 4/2012

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach

z dnia 01.02.2012 roku

 

na podstawie przepisów art. 94 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) w zw. z

§ 7 ust. 3 pkt 5 i 6 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach, wprowadza się w Gminnym Ośrodku Kultury w

Gierałtowicach Wewnętrzną Politykę Antymobbingową następującej treści:

 

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§1

 

Wewnetrzna Polityka Antymobbingowa, zwana w skrócieWPA, ustala zasady przeciwdzialania zjawisku mobbingu w Gminnym

Ośrodku Kultury w Gierałtowicach, zwanym dalej pracodawcą.

 

§2

 

1. Każdy pracownik ma obowiązek zaznajomić się z treścią niniejszego zarządzenia.

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego zazrądzenia, opatrzone podpisem pracownika i datą jego złożenia

dołacz się do części B akt osobowych pracownika.

 

§3

 

1. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:

  1. Komisji Antymobbingowej – należy przez to rozumieć organ kolegialny powołany przez pracodawcę do rozpatrzenia skarg pracowników o mobbing,

  2. mobbingu – nalezy przez to rozumieć działania lub zachowania dotyczące pracownka lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników

  3. pracodawcy – nalezy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach,

  4. pracowniku – nalezy przez to rozumieć osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę

 

ROZDZIAŁ II

Prezeciwdziałanie mobbingowi

 

§4

 

Jakiekolwiek działania lub zachowania będące mobbingiem nie będą w żaden sposób tolerowane przez pracodawcę.

 

§5

 

1. Każdy z pracowników, który uzna, że został poddany mobbingowi, może wystąpić z pisemną skargą do pracodawcy.

2. Skarga powinna zawierać przedstawienie stanu faktycznego, dowody na poparcie przytoczonych okoliczności faktycznych i

wskazanie sprawcy bądx sprawców mobbingu.

3. Poszkodowany powinien własnoręcznie podpisać skargę i opatrzyć ją datą dzienną.

 

§6

1. Pracodawca każdorazowo, w ciągu trzech dni roboczych od dnia złożenia skargi, powołuje Komisję Antymobbingową,

zwaną dalej Komisją, która ma za zadanie wyjaśnić, czy skarga jest zasadna.

2. Komisja składa się z trzech członków.

3. W skład Komisji wchodzą: przedstawiciel pracodawcy, przedstawiciel pracowników i osoba wskazana wspólnie przez

pracodawcę i pracowników.

4. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.

5. Po wysłuchaniu wyjaśnień poszkodowanego pracownika i domniemanego sprawcy (sprawców) mobbingu oraz

przeprowadzeniu postępowania dowodowego, Komisja podejmie decyzję co do zasadności rozpatrywanej skargi. Decyzja

zapada zwykłą większością głosów.

6. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji i strony postępowania.

7. Postepowanie przed Komisją ma charakter poufny.

 

§7

 

1. W razie uznania skargi za zasadną, wobec sprawcy (sprawców) mobbingu pracodawca może zastosować karę porządkową

upomnienia lub nagany.

2. Sprawca (sprawcy) mobbingu mogą być dodatkowo pozbawieni uprawnień wynikajacych z przepisów prawa pracy, które są

uzależnione od nienaruszenia obowiązków pracowniczych.

3. W rażących przypadkach mobbingu pracodawca może rozwiązać ze sprawcą (sprawcami) mobbingu stosunek pracy bez

wypowiedzenia.

4. W miarę możliwości pracodawca może przenieśc poszkodowanego pracownika, na jego wniosek lub za jego zgodą na inne

stanowisko pracy.

 

ROZDZIAŁ III

Postanowienia końcowe

 

§8

 

1. Pracodawca przeprowadza coroczne szkolenia pracowników w zakresie stosowania regulacji WPA.

2. Ze szkolenia pracowników sporządza sie protokół.

§9

 

1. Pracodawca wraz z przedstawicielami pracowników raz w roku rozpatruje i ocenia, czy postanowienia WPA są właściwie

wykonywane.

2. Stosuje sie odpowiednio §8 ust. 2

§10

 

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia jej podania do wiadomości

pracowników.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 362
Wprowadzony przez: Monika Matuszczyk
Data opublikowania: 2017-02-27 09:20:49
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-02-27 12:24:23 Monika Matuszczyk
Publikacja artykułu
2017-02-27 12:23:58 Monika Matuszczyk
2017-02-27 12:17:45 Monika Matuszczyk
2017-02-27 09:24:27 Monika Matuszczyk