Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach

      Co to jest?
Zarządzenie Nr 7/08

Zarządzenie Nr 7/08

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

z dnia 29.12.2008r.


w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania Rb-WS w zakresie wydaktów strukturalnych ponoszonych przez Gminny Ośrodek Kultury.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.10.2007r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. z 2007r. nr 209, poz. 1511) i sporządzenia spawozdań Rb-WS z wydatków strukturalnych zarządzam:

§1

Wodrębnienia wydatków strukturalnych z ogółu wydatków (kosztów) intytucji dokonują pracownicy spawdzający dowody pod względem merytorycznym.

§2

1. Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele strukturalne, tj. pochodzące z dotacji krakowych, wpływów ze sprzedaży z wyjątkiem środków pochodzących lub przewidzianych do refundacji z funduszy strukturalnych UE.

2. W sprawozdaniu wykazuje się wyłącznie wydatki faktycznie poniesione w okresie sprawozdawczym, tj. udokumentowane opłaconą fakturą lub innym równoważnym dokumentem księgowym. Nie wykazuje się wszelkiego rodzaju kar, grzywien, odsetek od zaległości oraz wydatków, które mogą być odzyskane.

3. Kwoty wydatków należy zakwalifikować do odpowiedniego obszaru i kategorii zgodnie z instrukcją sporządzania sprawozdania Rb-WS i wpisać na pieczątce wg wzoru:

Wydatek strukturalny

dotyczy/nie dotyczy

Kategoria ...............................

Kwota ........................ (Brutto)

Data ............. Podpis ....................

4. Dokumenty księgowe, które nie będą posiadać wypełnionej pieczątki w zakresie kwalifikacji do wydatków strukturalnych nie będą przyjmowane do realizacji.

§3

1. Począwszy od dnia 1 stycznia 2009r. księgowość dokonuje bieżąco rejestracji kosztów ponoszonych na cele strukturalne w oparciu o nadaną wyżej kwalifikację na koncie pozabilansowym.

2. Na koniec roku nalezy zweryfikować zarejestrowane koszty (faktury) i nieopłacone do końca roku ująć w ewidencji w roku nastepnym (okresie zapłaty).

§4

1. W celu sporządzenia sprawozdania z wydatków strukturalnych za 2008r. - wykonuje się uzupełnienia klasyfikacji wydatków strukturalnych poniesionych w okresie 2008r. i w oparciu o sporządzone zestawienie zbiorcze wg dowodów księgowych i należy je ująć w ewidencji o której mowa w ust.3 pkt. 1.

2. Dane w sprawozdaniu wykazuje się w zaokrągleniu do tys. zł.

3. Wzór pieczęci ma zastosowanie z dniem wejścia zarządzenia w życie t. 1 stycznia 2009 roku.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 394
Wprowadzony przez: Monika Matuszczyk
Data opublikowania: 2017-02-21 09:43:45
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-02-27 12:33:03 Monika Matuszczyk
2017-02-27 12:29:35 Monika Matuszczyk Publikacja artykułu
2017-02-27 12:29:22 Monika Matuszczyk
2017-02-21 10:31:30 Monika Matuszczyk
2017-02-21 10:30:56 Monika Matuszczyk
2017-02-21 10:29:48 Monika Matuszczyk
2017-02-21 10:00:07 Monika Matuszczyk
2017-02-21 09:57:51 Monika Matuszczyk
2017-02-21 09:56:15 Monika Matuszczyk
2017-02-21 09:55:43 Monika Matuszczyk Ukrycie artykułu
 
Pokaż starsze