Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach

      Co to jest?
Uchwała w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury

UCHWAŁA NR XLII/263/06

Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 2 luty 2006 r.

w sprawie

utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt  9 art  18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9 ust. 1 i 2 art. 11 ustawy z dnia 25 pażdziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Gminy w Gierałtowicach

uchwala co  następuje:

§ 1

Tworzy się gminną instytucję kultury pod nazwą „ Gminny Ośrodek Kultury”, zwaną w treści uchwały „Ośrodkiem”.

§ 2

Siedzibą Ośrodka jest Gmina Gierałtowice.

§ 3

Do zakresu działalności Ośrodka należy rozwijanie, upowszechnianie i zaspakajanie społecznych potrzeb kulturalnych, prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie koncertów, spektakli, wystaw i odczytów, wspieranie działalności lokalnych organizacji pozarządowych, organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym, prowadzenie sekcji świetlic środowiskowych w sołectwach.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 520
Wprowadzony przez: Monika Matuszczyk
Data opublikowania: 2017-02-21 09:10:56
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-02-12 10:08:09 Monika Matuszczyk
2017-02-21 09:14:13 Monika Matuszczyk
2017-02-21 09:12:29 Monika Matuszczyk Publikacja artykułu