Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach

      Co to jest?
Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach

UCHWAŁA Nr XXV/192/12

RADY GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie

nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gierałtowicach.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

oraz art. 13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406)

 

Rada Gminy w Gierałtowicach

uchwala

§1

Nadać statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gierałtowicach w brzmieniu określonym

w załączniku do niniejszej uchwały

§2

Traci moc Uchwała Nr XV/113/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 listopada 2007r.w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 6 poz. 128 z dnia 16 stycznia 2008r.)

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§4

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/192/12

Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 29 listopada 2012r.

 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GIERAŁTOWICACH

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

1. Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach zwany dalej „Ośrodkiem” jest samorządową instytucją kultury Gminy Gierałtowice.

2. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 406)

 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

 3. niniejszego statutu

3. Siedziba Ośrodka znajduje się w Gminie Gierałtowice, zaś obszarem działania jest terytorium Gminy Gierałtowice. W przypadkach uzasadnionych potrzebami Ośrodek może prowadzić działalność na terenie Polski oraz poza jej granicami.

4. Gmina Gierałtowice, zwana dalej Organizatorem, zapewnia Ośrodkowi warunki działalności i rozwoju, odpowiadające jego zadaniom, do których należy:

 1. przydzielenie Ośrodkowi części mienia, którą Ośrodek gospodaruje samodzielnie, 

 2. zapewnienie środków na:

  a) zakup wyposażenia i utrzymanie obiektów, w których prowadzona jest działalność statutowa,

  b) wynagrodzenia oraz doskonalenie zawodowe pracowników,

5. Ośrodek posiada osobowość prawną i zostaje wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora.

6. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem, numerem NIP oraz numerem telefonu.

 

Rozdział 2

Cele i zadania

§2

Podstawowymi celami działalności Ośrodka są:

1. Zaspakajanie kulturalnych potrzeb mieszkańców Gminy Gierałtowice.

2. Zapewnienie rozwoju kultury i kultury fizycznej.

§3

Ośrodek realizuje swoje cele poprzez:

1. Tworzenie warunków rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru oraz zainteresowań kulturalnych środowiska.

2. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokojenie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

3. Organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, rekreacyjno-sportowym oraz inspirowanie i wspieranie działalności mającej na celu propagowanie kultury fizycznej i turystyki.

4. Prowadzenie kółek artystycznych, zajęć tanecznych i muzycznych oraz chórów, orkiestr i wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego.

5. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie pełniejszego zaspakajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

6. Prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej.

7. Organizowanie różnych form wypoczynku.

§4

1. Ośrodek może prowadzić swoją działalność za pomocą następujących komórek organizacyjnych:

 1. Świetlic środowiskowych.

 2. Klubów młodzieżowych.

 3. Izb tradycji.

 4. Izb pamięci.

 5. Izb regionalnych

2. Komórki organizacyjne o których mowa w ust. 1 funkcjonują na podstawie regulaminów organizacyjnych nadanych zarządzeniem Dyrektora Ośrodka.

§5

Zakres działania obejmuje również:

1. Uczestnictwo w międzynarodowej wymianie w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Promocję Gminy Gierałtowice.

3. Wspieranie działalności kulturalnej, prowadzonej przez inne instytucje i podmioty na terenie Gminy Gierałtowice.

4. Prowadzenie działalności informacyjnej w dziedzinie kultury poprzez aktywne wykorzystanie mediów lokalnych i regionalnych.

5. Gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury związanych z dziedzictwem narodowym.

6. Prowadzenie działalności szkoleniowej i warsztatowej.

7. Organizację imprez zleconych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

8. Prowadzenie impresariatu artystycznego.

9. Współpracę z:

 1. jednostkami samorządu terytorialnego,

 2. mniejszościami narodowymi,

 3. innymi instytucjami kultury,

 4. stowarzyszeniami artystów i twórców,

 5. szkołami muzycznymi,

 6. placówkami oświatowymi,

 7. zakładami pracy,

 8. stowarzyszeniami,

 9. parafiami,

10. Udostępnianie pomieszczeń do prezentacji przedstawień, filmów, widowisk, koncertów i innych imprez artystycznych.

 

Rozdział 3

Organizacja Ośrodka

§6

1. Działalnością Ośrodkiem zarządza Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz oraz posiada uprawnienia pracodawcy.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym. Regulamin organizacyjny nadawany jest Ośrodkowi przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii działających w Ośrodku organizacji i stowarzyszeń twórców.

§7

1. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych, stowarzyszeń zawodowych i twórczych działających przy Ośrodku.

2. Dyrektora wyłania się na okres od trzech do siedmiu lat, przy czym wyłonienie Dyrektora może nastąpić w drodze konkursu.

3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka,

 2. reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,

 3. zarządzanie powierzonym majątkiem,

 4. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy,

 5. wydawanie wewnętrznych instrukcji, zarządzeń, regulaminów,

 6. ustalanie rocznego planu finansowego oraz sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego z jego wykonania,

 7. opracowanie rocznego programu imprez organizowanych przez Ośrodek, w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Gierałtowice,

 8. ustalenie odpłatności za udział w imprezach artystycznych, wystawach, pokazach, szkoleniach oraz innych formach działalności statutowej, prowadzonej przez Ośrodek,

§8

1. W ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi.

2. W razie potrzeby mogą być zatrudnieni specjaliści innych dziedzin związanych z działalnością Ośrodka.

§9

1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Gierałtowice

2. Nadzorowi podlega prawidłowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi oraz gospodarowanie mieniem.

 

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

§10

1. Ośrodek jest instytucją upowszechniania kultury i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 406) oraz innych obowiązujących ustaw.

2. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest zatwierdzony przez Dyrektora roczny plan finansowy, z zachowaniem wysokości rocznej dotacji ustalonej przez Organizatora w wysokości uchwalonej w budżecie Gminy Gierałtowice na dany rok.

4. Roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy.

5. Wartość majątku Ośrodka odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla Ośrodka.

6. Dodatni wynik finansowy Ośrodka przeznacza się na zwiąkszenie funduszu instytucji.

§11

1. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej winien być przeznaczony na realizację celów statutowych Ośrodka.

2. W zakresie samodzielnego zarządzania Ośrodek:

 1. gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków,

 2. może zbywać środki trwałe,

 3. koszty bieżącej działalności i zobowiązania pokrywa z uzyskanych przychodów,

 4. osiąga przychody, którymi są:

a) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, 

b) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

c) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów.

 

Rodział 5

Majątek Ośrodka

§12

1. Ośrodek swoje statutowe zadania wykonuje wykorzystując majątek przekazany Ośrodkowi przez Organizatora. Majątek ten jest własnością gminy.

2. Umowy dzierżawy składników majątkowych będących w dyspozycji Ośrodka nie dłużej niż na trzy lata zawiera i rozwiązuje Dyrektor Ośrodka.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§13

1. Zmiany w statucie dokonywane są przez Radę Gminy w Gierałtowicach w tym samym trybie co jego uchwalenie.

2. Likwidacja Ośrodka następuje w oparciu o obowiązujące przepisy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy dotyczące instytucji kultury.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1036
Wprowadzony przez: Monika Matuszczyk
Data opublikowania: 2015-04-10 10:28:19
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-01-26 07:54:14 Monika Matuszczyk
2016-01-26 07:53:48 Monika Matuszczyk
2015-04-20 12:21:12 Monika Matuszczyk
2015-04-20 12:20:10 Monika Matuszczyk
2015-04-20 12:19:12 Monika Matuszczyk
2015-04-14 13:35:24 Monika Matuszczyk Publikacja artykułu
2015-04-14 13:13:35 Monika Matuszczyk